Microsoft Dynamics C5 online hosting

Concept Data a/s

Abonnements aftale

Hosting aftale med Concept Data A/S

Abonnements aftale:
Fakturering foregår kvartalsvis forud. Der sendes faktura via e-mail og beløbet opkræves via PBS.
Hvis aftalen ikke opsiges senest 1 måneder før udløbdato af en faktureringsperiode betragtes det som en forlængelse af abonnementsaftalen med 3 måneder.
Alle priser er oplyst i danske kroner ekskl. moms.
Ved misligholdelse af betaling at ophører adgang til hosting.
Egne data kan udlæses som CSV fil dog mod gebyr på kr. 1500.

Abonnementets omfang:
Abonnementets omfang styres af den enkelte kunde i programmets tilslutningsfunktioner.
Det til enhver tid værende omfang af tilmeldte funktioner og antal regnskaber kan ses af brugeren i programmet.

Adgangs ansvar:
Kunden er forpligtet til at opbevare og anvende brugernavn og adgangskode sikkerhedsmæssigt forsvarligt og er ansvarlig for tredje mands brug af uautoriserede indtrængen.

Ejendomsret til data:
Kunden ejer sine data i systemet. Ophører en aftale som følge af en abonnementsopsigelse, eller misligholdelse er det kundens ansvar at udskrive data til arkivformål.
Concept Data A/S gemmer dagligt data som backup, og kan genetableres mod betaling for brugt konsulent tid. Kunde data vil blive slettet 3 måneder efter ophør.

Driftsstabilitet:
Concept Data A/S er ikke ansvarlig for tekniske problemer. Der tages forbehold fra fejl fra eksterne leverandør.
Concept Data A/S har ret til, efter rimeligt varsel, at foretage de nødvendige afbrydelser.
Afbrydelser vil blive tilstræbt gennemført udenfor normal kontortid.
Der kan maksimalt tilbagebetales et beløb svarende til 100 procent, igen svarende til prisen for løbende drift og kun i så fald fejlen beviseligt tilfalder og skyldes hostingudbyder.

Support:
Der ydes support til produktet ud fra aftalt ydelse. Concept Data A/S forbeholder sig ret til at opkræve betaling, hvis dette skønnes at være udfor det aftalte.

Ændring af aftalevilkår:
Ændring af andre aftalevilkår end prisstruktur gives med min. 3 måneders skriftlig varsel.

Databeskyttelse:
Begge parter garanterer, at de vil overholde alle forpligtelser ifølge lov om behandling af personoplysninger.

Tavshedspligt:
Concept Data A/S har tavshedspligt om alle informationer, som Concept Data A/S måtte komme i besiddelse om kunden.
Concept Data A/S skal sikre, at modtagne oplysninger ikke videregives eller anvendes til andre formål end de, der følger det aftalte.

Tvister:
Enhver uenighed eller tvist, som følge af denne aftale, skal anlægges ved Sø- og Handelsretten i København.